SUBEXXXXXXXXXX CO­TI­ZA­CIÓN DEXXXXXXXXXXXXXXXXLOS BA­RRI­LES WTIXXXXXXXY BRENT

El Colombiano - - ECONOMÍA -

EnXxxxxxxxxxxxxxxxxxxx­la Bol­sa de Nue­va York elxxxxxxxxxxxxxx­ba­rril WTI, de re­fe­ren­cia pa­raXxxxxxxxxxxxxxxxxxx­xCo­lom­bia, ce­rró a 47,45xxxxxxxxxxxxxx­xXxxxx­dó­la­res, 1,9% más quexxxxxxxxxxxxxxxxxxx­xel vier­nes pa­sa­do. Mien­trasxxxxxxxxx­xXxxxxxxxxx­que en el mer­ca­doxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx­de Lon­dres, el ba­rril de Brent,xxxx­xXxxxxxxxxxxxxxx­cla­ve pa­ra Eco­pe­trol,xxxxxxxxxxxxxxxxxxx­xes­ca­ló has­ta 55,92 dó­la­res,Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1,08% más que la se­siónxxxxxxxxxxxxxxx­xas­daan­te­rior. Y to­do pe­se al­sas­dasd­bom­beoASD dia­rio his­tó­ri­co deaaaaaaaaaA­ra­bia Sau­di­ta.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Colombia

© PressReader. All rights reserved.