NE DAO BOG VE­ĆEG ZLA

24sata - Cafe 24 - - Program -

Šez­de­se­te su za­ku­ca­le i na vra­ta bje­lo­var­ske obi­te­lji An­čić. No­va će epo­ha os­ta­vi­ti ne­iz­bri­si­ve tra­go­ve na čla­no­vim­na obi­te­lji - ocu Bran­ku, is­pr­va od­go­vor­nom par­tij­cu ko­ji se s pro­paš­ću svog po­du­ze­ća ba­ca u pri­vat­ne po­du­zet­ni­ke, na­no­vo oži­vjev­ši obi­telj­ski kle­sar­ski za­nat; maj­ci Ne­ven­ki ko­ja uz stal­ni po­sao nas­tav­ni­ce po­ku­ša­va bi­ti što sa­vjes­ni­ja že­na, maj­ka, ses­tra, sna­ha i do­ma­ći­ca; ba­ki Ru­ži ko­joj se po­la­ko ali si­gur­no pri­kra­da ne­iz­bjež­na se­nil­nost; uja­ku Emi­lu, sit­nom šver­ce­ru i mu­lja­to­ru u stal­nom su­ko­bu s na­rod­nom mi­li­ci­jom; ma­loj se­ki Bi­bi, obi­telj­skoj ko­men­ta­to­ri­ci i za­jed­ljiv­ki ko­ja se mo­ra po­mi­ri­ti sa svo­jim odras­ta­njem; te na­po­se Fru­li, pla­hom dje­ča­ku ko­ji sve pro­mje­ne u obi­te­lji i oko nje bud­nim okom pra­ti i upi­ja i po­ku­ša­va sa­mom se­bi stvo­ri­ti sli­ku što je on za­pra­vo, to jest što se od nje­ga oče­ku­je da bu­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.