LI­GA PR­VA­KA: BAYERN - RE­AL M.

24sata - Cafe 24 - - Program -

Ka­kav šla­ger nas oče­ku­je u če­t­vr­t­fi­na­lu Li­ge pr­va­ka! Vječ­ni eu­rop­ski kla­sik, dvo­boj dva­ju klu­bo­va ko­ji su za­jed­no osvo­ji­li čak 16 nas­lo­va Li­ge pr­va­ka i ko­ji su i dan da­nas u sa­mom vr­hu svjet­skog klup­skog no­go­me­ta. Ždri­jeb je od­lu­čio da se ove go­di­ne sret­nu ra­ni­je ne­go ina­če, već u če­t­vr­t­fi­na­lu, a lju­bi­te­lji no­go­me­ta nes­trp­lji­vo iš­če­ku­ju ta dva dvo­bo­ja, od ko­jih se pr­vi igra u Mün­c­he­nu. I jed­ni i dru­gi su tre­nut­no vo­de­ći u na­ci­onal­nim pr­vens­tvi­ma, a nji­ho­va for­ma ni­kad ni­je upit­na i ne os­tav­lja ni zr­no sum­nje u loš no­go­met. Nji­hov zad­nji dvo­boj da­ti­ra iz ko­lo­vo­za proš­le go­di­ne, a u pred­se­zo­ni je sla­vio Re­al s 1-0. Što se ti­če služ­be­nih dvo­bo­ja, još je svje­že sje­ća­nje na po­lu­fi­na­le Li­ge pr­va­ka 2014. go­di­ne i Re­alo­vog raz­bi­ja­nja Bayer­na s ukup­nih 5-0 (1-0 u Ma­dri­du, 4-0 u Mün­c­he­nu). Re­al je ta­da tre­ni­rao Car­lo An­ce­lot­ti, sa­daš­nji tre­ner Bayer­na, a po­moć­nik mu je bio Zi­ne­di­ne Zi­da­ne, sa­daš­nji tre­ner Re­ala. Uče­nik pro­tiv uči­te­lja. Sve je sprem­no za spek­takl...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.