MA­JA CVJETKOVIĆ BIV­ŠA MANEKENKA U PE­TOM JE MJE­SE­CU TRUD­NO­ĆE I ČE­KA DJE­VOJ­ČI­CU

24sata - Cafe 24 - - Show Stars -

Na po­čet­ku trud­no­će zbog kom­pli­ka­ci­ja sam bi­la u bol­ni­ci, ali sad je sve u re­du, rek­la nam je Ma­ja Cvjetković ( 30), ko­ja je trud­na pet mje­se­ci. Miss Hr­vat­ske 2005. s dr­ni­škim ho­te­li­je­rom An­dri­jom Ke­vi­ćem (50) oče­ku­je cu­ri­cu i još ni­su od­lu­či­li ka­ko će je na­zva­ti. - Mo­žda će se zva­ti Vi­ta - iz­ja­vi­la je biv­ša manekenka. Ra­di u mar­ke­tin­gu jed­ne tvrt­ke, a čim je doz­na­la da je trud­na, us­po­ri­la je tem­po. Ne na­mje­ra­va se još uda­va­ti jer joj to ni­je pri­ori­tet u ži­vo­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.