MA­JA ŠUPUT NJE­ZIN MLA­DI ASISTENT VEĆ IMA DRU­GU DJE­VOJ­KU I ZARUČUJE SE

24sata - Cafe 24 - - Show Stars -

Pje­va­či­ca Ma­ja Šuput (39) pre­ki­nu­la je ve­zu sa svo­jim de­vet go­di­na mla­đim asis­ten­tom Mar­ko Ma­ti­ćem. Nji­ho­va ro­man­sa je po­če­la sre­di­nom 2016., a na­kon Va­len­ti­no­va su zad­nji put obja­vi­li za­jed­nič­ku fo­to­gra­fi­ju. Raz­log je fa­tal­na prav­ni­ca Iris Ke­bat, s ko­jom Mar­ko već raz­go­va­ra o za­ru­ka­ma. Šuput ni­je ko­men­ti­ra­la raz­lo­ge pre­ki­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.