AMEL ĆURIĆ PO­BJED­NIK RE­GI­ONAL­NOG SHOWA BIO NA HITNOJ OPE­RA­CI­JI U TUZLI

24sata - Cafe 24 - - Show Stars -

Imao sam ope­ra­ci­ju u Tuzli i us­pješ­no je proš­la, a opo­ra­vak će tra­ja­ti oko mje­sec da­na, na­pi­sao je Amel Ćurić (36) iz bol­nič­ko­ga kre­ve­ta. Jav­nost je upoz­na­la pje­va­ča 2015. kad je po­bi­je­dio u re­gi­onal­nom glaz­be­nom na­tje­ca­nju “X Fac­tor Adria”. Ćurić je sni­mio du­et “Ne­iz­dr­ži­vo” s Ma­ssi­mom, ko­ji je bio nje­gov men­tor u showu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.