JUDITA FRANKOVIĆ

STEK­LA DDIPLOMU I IMA­LA PRE­MI­JE­RU AUTORSKE PRED­STA­VE

24sata - Cafe 24 - - News -

Glu­mi­ca Judita Franković ( 35) proš­li je tje­dan di­plo­mi­ra­la kom­pa­ra­tiv­nu knji­žev­nost i kro­atis­ti­ku na za­gre­bač­kom Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu. - Bi­lo je te­ško i na­por­no, ali bio je to i od­mor jer vo­lim taj fa­kul­tet - is­pri­ča­la je Franković. Glu­mi­ca je ima­la pre­mi­je­ru pred­sta­ve ‘Ro­om N*7’, ko­ju je osmis­li­la s dvi­je ko­le­gi­ce. In­s­pi­ra­ci­ju su pro­naš­le u vo­aje­riz­mu i pred­sta­va se sas­to­ji od de­vet pri­ča. Franković je u ve­zi s di­rek­to­rom fo­to­gra­fi­je Mar­kom Br­da­rom. (vb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.