2CELLOS

PRO­DA­LI GUDALA I DONIRALI 90.000 KU­NA ZA ŠKO­LO­VA­NJE SIROMAŠNIH

24sata - Cafe 24 - - News -

Stje­pan Ha­user (30) i Lu­ka Šu­lić (29) donirali su svo­ja gudala za do­bro­tvor­nu auk­ci­ju u Ljub­lja­ni. Pro­da­na su za oko 90.000 ku­na, a sred­stva idu za po­ti­ca­nje glaz­be­nih ta­le­na­ta. No­vac će po­mo­ći dje­ci iz siromašnih obi­te­lji. - Ne po­tje­če­mo iz bo­ga­tih obi­te­lji. Dok smo se ško­lo­va­li po­ma­ga­li su nam broj­ni lju­di - is­pri­ča­li su 2Cellos.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.