ZDRAV­KO ČOLIĆ

PODIVLJALA OBOŽAVATELJICA POSJEKLA NJE­GO­VU SU­PRU­GU NOŽEM

24sata - Cafe 24 - - News -

Pje­vač Zdrav­ko Čolić (65) ti­je­kom du­ge ka­ri­je­re čes­to je imao ne­ugod­nih si­tu­aci­ja zbog obožavateljica. - Jed­na je mo­ju su­pru­gu posjekla nožem po li­cu - is­pri­čao je Čolić. Is­tak­nuo je da na­sre­ću ni­je bi­lo ve­ćih po­s­lje­di­ca, a kas­ni­je ni­je ima­la in­ci­de­na­ta jer se ne eks­po­ni­ra. Pje­vač je s Alek­san­drom u bra­ku od 2001. (vb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.