STE­VIE WON­DER

ULA­ZI U TRE­ĆI BRAK SA ZARUČNICOM MLA­ĐOM 25 GO­DI­NA

24sata - Cafe 24 - - News -

Pje­vač Ste­vie Won­der (67) ože­nit će u lip­nju To­me­eku Bracy (42), s ko­jom ima dvo­je dje­ce. Vjen­ča­nje će bi­ti na Ja­maj­ci, a po­ziv­ni­ce su već pos­la­li pje­va­či­ma sir El­to­nu Joh­nu i Sa­mu Smit­hu. Pje­vač ima de­ve­te­ro dje­ce s pet raz­li­či­tih že­na, od ko­jih naj­mla­đa kći ima tri go­di­ne, a naj­sta­ri­ja 42. Sin će mu bi­ti kum, a kće­ri dje­ve­ru­še.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.