MJES­TO KO­JE ZO­VEM DOM

24sata - Cafe 24 - - News -

Eli­za­beth na pre­mi­je­ro­voj ve­če­ri is­ko­ri­šta­va pri­li­ku da iz­rav­na ra­ču­ne i s Re­gi­nom i sa Sir Ric­har­dom. Re­gi­na re­agi­ra bur­no i Ge­or­ge mo­ra vra­ti­ti red i mir u Ash Park i pri­tom ot­kri­va jed­nu taj­nu. Ali Re­gi­na i da­lje pri­je­te­ći kru­ži oko obi­te­lji. Sir Ric­hard iznosi zlo­gu­ko upo­zo­re­nje. Ca­rolyn opra­šta Eli­za­beth za proš­lost. Jack se su­prot­stav­lja na­red­ni­ku Taylo­ru. Har­ry po­ma­že Sa­ri da za­li­je­či du­bo­ke emo­ci­onal­ne ožilj­ke i stva­ra se neo­če­ki­va­no pri­ja­telj­stvo. Roya iz­ne­na­de Sa­ri­na priz­na­nja. Gi­no ču­je do­bru vi­jest. An­na do­bi­je div­nu po­nu­du za Ro­se... “Mjes­to ko­je zo­vem dom” ep­ska je ro­man­tič­na dra­ma či­ja se rad­nja zbi­va u ru­ral­noj Aus­tra­li­ji 50-ih go­di­na proš­log sto­lje­ća. Se­ri­ja auto­ra Be­va­na Le­eja, ko­ji je na­šim gle­da­te­lji­ma poz­nat i po us­pješ­nim se­ri­ja­ma “Pu­na ku­ća Raf­te­ra” (Pac­ked to the Raf­ters) i “Su­tra je no­vi dan” (Always Gre­ener), pra­ti ži­vot bo­ga­te pro­vin­cij­ske obi­te­lji Bligh, ko­ja u Inver­ne­ssu u New So­uth Wa­le­su vo­di ni­ma­lo jed­nos­ta­van ži­vot.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.