LAURA CARMINE

SVIĐAJU JOJ SE ULO­GE ZLOČESTIH ŽE­NA JER SU NJE­ZI­NA SU­PROT­NOST

24sata - Cafe 24 - - News -

Ka­ri­je­ru La­ure Carmine (34) iz sa­pu­ni­ce “Vo­li me za­uvi­jek” obi­lje­ži­le su ulo­ge ne­ga­tiv­ki. No to joj ne sme­ta za­to što je za­nim­lji­vo, jer je u stvar­nos­ti pot­pu­no dru­ga­či­jeg ka­rak­te­ra. Pri­je ne­go što se po­če­la ba­vi­ti glu­mom, Laura je stek­la di­plo­mu iz mar­ke­tin­ga. Glu­mi­ca je tri mje­se­ca u ve­zi s mla­đah­nim glum­cem Ro­ber­tom Ro­ma­nom (24) i tre­nu­tač­no sni­ma no­vu mek­sič­ku sa­pu­ni­cu u ko­joj tu­ma­či glav­nu ne­ga­tiv­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.