Ma­hi­de umi­re pa ku­je no­vi plan, a Džan­su saz­na da je te­ško bo­les­na

24sata - Cafe 24 - - News -

PO­NE­DJE­LJAK Di­la­ra se ja­ko po­sva­đa s Asu­man. Ja­ko je uz­ru­ja­va Asu­ma­ni­na pri­sut­nost u ljet­ni­kov­cu. Ha­run ni­je svjes­tan od­no­sa iz­me­đu Asu­man i Džan­dan, ali ga uz­ne­mi­ru­je što mu se Asu­man že­li pri­bli­ži­ti.

UTO­RAK Gos­po­đa Ma­hi­de po­zi­va Ha­ru­na i Di­la­ru na po­mir­be­nu ve­če­ru. Iz­ne­na­da se po­ja­vi Ozan ko­ji za­tra­ži od Ha­ru­na obraz­lo­že­nje u ve­zi s eks­plo­zi­jom na bro­du. Gos­po­đa Ma­hi­de pri­si­lje­na je re­ći is­ti­nu.

SRIJEDA Gos­po­đa Ma­hi­de na ru­bu je smr­ti i vi­še ne­ma što iz­gu­bi­ti, sto­ga zo­ve Ha­zal i ku­je no­vi plan. Džan­su osje­ti olak­ša­nje doz­nav­ši da su re­zul­ta­ti mag­net­ske re­zo­nan­ci­je do­bri. No, Dži­han i De­niz pri­mi­je­te dru­ge simp­to­me ve­za­ne za Džan­su­inu bo­lest.

ČE­T­VR­TAK Džan­su­ino sta­nje je vi­še ne­go oz­bilj­no. Dži­han sa­mo raz­miš­lja o Džan­su­inoj bo­les­ti i ni­je svjes­tan taj­no­vi­te že­ne ko­ja ga pra­ti ni opas­nos­ti u ko­joj se na­la­zi. Ha­run od­la­zi na po­li­ci­ju da­ti is­kaz i saz­na­je tko ga je pri­ja­vio.

PE­TAK Di­la­ra ima je­dan zah­tjev ka­ko bi opros­ti­la Ha­ru­nu, a taj je da Ha­run pri­ja­vi gos­po­đu Ma­hi­de. Ha­run je pri­si­ljen bi­ra­ti iz­me­đu tet­ke i su­pru­ge, a u me­đu­vre­me­nu ga uz­ne­mi­ra­va Asu­man ko­ja mu že­li pos­ta­ti bli­ska. Di­la­ra po­lu­di ka­da ču­je Ha­ru­nov i Asu­ma­nin raz­go­vor.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.