GRAHAM WARDLE

BIO SAM SRE­TAN KAD SU OD­LU­ČI­LI DA MOJ LIK NEĆE PUŠITI

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

Glu­mac Graham Wardle (30), ko­ji u se­ri­ji “He­ar­tland” igra Tyja, bio je sre­tan što nje­gov lik pres­tao pušiti. Na­ša­lio se da bi već imao rak plu­ća da je mo­rao bi­ti pu­šač u 10 se­zo­na. Uz glumu, Ka­na­đa­nin se ba­vi fo­to­gra­fi­ra­njem i pro­du­ci­ra fil­mo­ve. O nje­go­vu pri­vat­nom ži­vo­tu se zna sa­mo da se 2015. ože­nio du­go­go­diš­njom dje­voj­kom Ali­son.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.