Osim glu­mi­ca, Her­ceg je za­veo biv­šu mi­si­cu, atrak­tiv­ne vo­di­te­lji­ce...

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

Glu­mac Ivan Her­ceg je u ko­lo­vo­zu 2016. pre­ki­nuo jed­no­go­diš­nju ve­zu s biv­šom ma­ne­ken­kom i de­ko­ra­ter­kom se­ta Ani­tom Du­jić. Par je ci­je­lo vri­je­me šu­tio o svo­joj lju­ba­vi, a ni­su htje­li ni opo­vrg­nu­ti ni po­vr­di­ti pre­kid. Du­jić je na­vod­no zbog Her­ce­ga os­ta­vi­la su­pru­ga, sce­no­gra­fa Iva­na Ve­lja­ču, bra­ta glu­mi­ce i sce­na­ris­ti­ce Je­le­ne Ve­lja­če, s ko­jim je bi­la u bra­ku go­di­nu da­na i se­dam go­di­na u ve­zi. Her­ceg je pri­je Du­jić bio s te­le­vi­zij­skim vo­di­te­lji­ca­ma Ta­tja­nom Ju­rić (35) i Eci­jom Ivu­šić (30). Glu­mac je s Ju­rić pre­ki­nuo na­kon sa­mo go­di­nu da­na, a na­ga­đa­lo se da je raz­log Ivu­šić. No nit­ko od njih ni­je že­lio ko­men­ti­ra­ti gla­si­ne o nji­ho­vu lju­bav­nom tro­ku­tu.

UTJEHA NA­KON

RAS­TA­VE Ani­ta Du­jić je br­zo

na­kon ra­zvo­da pro­naš­la lju­bav u Her­ce­gu i po­hva­li­la se nji­ho­vom sre­ćom na druš­tve­nim

mre­ža­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.