Eli­za­beth: Sprem­na sam za 52. ro­đen­dan

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Glu­mi­ca i mo­del Eli­za­beth Hur­ley (51) po­hva­li­la se fo­to­gra­fi­jom s pla­že na Sej­še­li­ma gdje se tre­nu­tač­no od­ma­ra. Svo­jim sek­si is­tre­ni­ra­nim ti­je­lom za­pa­nji­la je obo­ža­va­te­lje ko­ji joj ka­žu da iz­gle­da bo­lje od upo­la mla­đih ko­le­gi­ca. Hur­ley je bi­la u cen­tru paž­nje sre­di­nom 90-ih kao dje­voj­ka glum­ca Hug­ha Gran­ta (56). Iz krat­ke ve­ze s film­skim pro­du­cen­tom Ste­ve­om Bin­gom (52) ima si­na Da­mi­ana (15). Glu­mi­ca u lip­nju sla­vi 52. ro­đen­dan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.