LANA PAVIĆ

NE ZAVIDI NI­KO­ME TE UŽIVA DOK VO­DI EMISIJU I ZA­VR­ŠA­VA DOKTORSKI STU­DIJ

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Biv­ša ma­ne­ken­ka Lana Pavić uživa u ure­đi­va­nju emi­si­je ‘Zdrav ži­vot’ na HRT-u. - Zdrav­s­tve­ne te­me su mi bli­ske jer su me ro­di­te­lji po­du­či­li nji­ma - is­pri­ča­la je Lana. Is­ti­če da je sva­ki dan sret­na i ra­du­je se ži­vo­tu, a taj­na je u to­me što ni­ko­me ne zavidi i svi­ma že­li do­bro. Pri kra­ju je pe­to­go­diš­njeg dok­tor­skog stu­di­ja na Fa­kul­te­tu po­li­tič­kih zna­nos­ti, a ne­dav­no je pros­la­vi­la dru­gu go­diš­nji­cu bra­ka sa su­pru­gom Mar­kom Ko­žu­lom, s ko­jim ima kćer Iris Lu­ci­ju (1). Iz pr­vog bra­ka ima kćer La­ru Bor­nu (10).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.