PRINOVA

MARA BRATOŠ I NIKŠA KUŠELJ PRESRETNI JER ĆE DO­BI­TI PR­VO DI­JE­TE

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Glu­mac Nikša Kušelj (45) i fo­to­graf­ki­nja Mara Bratoš (43) u ve­zi su če­ti­ri go­di­ne. Bratoš je u tre­ćem tro­mje­se­čju trud­no­će i osje­ća se od­lič­no, a zbog be­be je sma­nji­la pos­lov­ne obve­ze. - Is­ti­na je, trud­na sam i pre­sret­na - is­pri­ča­la je fo­to­graf­ki­nja, ko­ja je s Ku­še­ljom u po­čet­ku bi­la pri­ja­te­lji­ca te su se 2011. za­lju­bi­li ti­je­kom su­rad­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.