IMPRESIVNO

OD POEZIJE KO­JU SU PISALI GRA­ĐA­NI U SPLI­TU IZRADILI SKULPTURU

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Zo­ve se ‘Si­lent Me­ssen­ger’, a umjet­ni­ca Oko ju je iz­ra­di­la od sti­ho­va ko­ji­ma su gra­đa­ni u ka­fi­ći­ma di­ljem Hr­vat­ske pla­ća­li ka­vu. Ri­ječ je o glo­bal­nom pro­jek­tu ‘Po­ezi­ja za pro­mje­nu’ i nji­me se svi­jet že­li uči­ni­ti bo­ljim. Na ot­kri­va­nje skul­p­tu­re u Spli­tu doš­li su glu­mac Slav­ko So­bin (32) i mod­na di­zaj­ne­ri­ca Ana­ma­ri­ja Asa­no­vić. (vb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.