Ti­mu Škor­pi­on se sru­šio he­li­kop­ter u šu­mi i mo­ra­ju se spa­si­ti od po­ža­ra

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

DO­MA TV 21:30

ŠKOR­PI­ON

PO­NE­DJE­LJAK Voj­ni zra­ko­plov se sru­ši u Bos­ni, a tim Škor­pi­on mo­ra pro­na­ći i vra­ti­ti taj­nu teh­no­lo­gi­ju ko­ju je pre­vo­zio da ne pad­ne u ne­pri­ja­telj­ske ru­ke. Wal­te­ro­va ses­tra do­la­zi s li­je­če­nja mul­ti­ple skle­ro­ze te pro­vo­di vri­je­me u ga­ra­ži sa Syl­ves­te­rom. Syl­ves­ter slu­čaj­no ak­ti­vi­ra eks­plo­ziv­nu na­pra­vu i oz­li­je­di se, a tim Škor­pi­on mo­ra pro­na­ći od­go­vor­nog dok ži­vot nji­ho­va pri­ja­te­lja vi­si o ni­ti.

UTO­RAK Bo­žić se bli­ži, a tim tra­ži na­čin da spa­se ži­vot dje­ča­ka ko­ji je za­peo u mor­skoj špi­lji u ko­joj će se usko­ro uto­pi­ti. Tim Škor­pi­on mo­ra po­mo­ći Ralp­hu ko­jeg is­pi­tu­je FBI na­kon što je igra­ju­ći igru na we­bu slu­čaj­no ot­krio lo­ka­ci­ju CIA-ine si­gur­ne ku­će zbog če­ga su ubi­je­ni agen­ti.

SRIJEDA Tim Škor­pi­on ima mo­ra pro­na­ći kr­ti­cu unu­tar CIA-e na či­ju pro­sud­bu utje­ču emo­ci­je pa je za­to ukrao smr­to­nos­ne ke­mi­ka­li­je. Pri­pre­ma­ju­ći se za slu­čaj, Pa­ige po­du­či Wal­ter ka­ko se fler­tu­je.

ČE­T­VR­TAK Tim Škor­pi­on od­la­zi u Mek­si­ko kad ih teh­no­lo­ški mi­li­ju­naš upos­li da spa­se nje­go­vu ote­tu kćer. Ne­ki se osje­ća­ju po­vri­je­đe­no kad Wal­ter u in­ter­v­juu ne oda priz­na­nje dru­gim čla­no­vi­ma ti­ma.

PE­TAK He­li­kop­ter ti­ma Škor­pi­on se sru­ši te buk­ne go­le­mi šum­ski po­žar ko­ji im se br­zo pri­bli­ža­va. Syl­ves­ter mo­ra po­mo­ći oz­li­je­đe­nom pi­lo­tu ko­ji ne mo­že oti­ći na si­gur­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.