MI­LAN ŠTRLJIĆ PROŽIVIO JE MNO­GO KRIZA, ALI NIMALO NE ŽALI ŠTO SE BAVI GLUMOM

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

Mi­lan Štrljić (64) iz ‘Zlat­nih dvo­ra’ ka­že da ni­kad ni­je za­ža­lio što je pos­tao glu­mac. Is­tak­nuo je da je pre­ži­vio mno­go kriza, ali je ta­ko upoz­nao sa­mo­ga se­be. Glu­mac je 19 go­di­na u bra­ku s fi­zi­ote­ra­pe­ut­ki­njom Da­šom i ima­ju si­na Fra­na (18). Štrljić iz pr­vog bra­ka s be­ograd­skom ba­le­ri­nom Sla­vi­com ima kćer Ivu Štrljić (38), ko­ja je glu­mi­ca.

“Že­lim na­pre­do­va­ti i glu­mi­ti u fil­mo­vi­ma. Ne tr­čim za lju­ba­vi, jer pra­va lju­bav do­la­zi spon­ta­no.”

Nil Keser o bu­duć­nos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.