Pa­me­la se ski­nu­la uoči 50. ro­đen­da­na

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Glu­mi­ca je po­zi­ra­la u erot­skom do­njem rub­lju ko­je

rek­la­mi­ra. “Tko god me vi­di u ovak­vim pri­vat­nim

kr­pi­ca­ma, ne­ka to shva­ti kao bo­nus”, rek­la je Pa­me­la An­der­son (49). Do­da­la je ka­ko pro­vo­ka­tiv­no rub­lje obo­ža­va no­si­ti i kod ku­će. Iako će usko­ro pros­la­vi­ti 50. ro­đen­dan, nje­zi­ni obo­ža­va­te­lji rek­li su joj da ih pod­sje­ća na bo­ži­cu lje­po­te. “Ona ne sta­ri”, za­klju­či­li su obo­ža­va­te­lji zvi­jez­de “Spa­si­lač­ke služ­be”. (ip)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.