Prin­ce­za ta­ji da se ras­ta­la od prin­ca još pri­je tri go­di­ne

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Va­ša Ka­ti­ca pro­tek­li je tje­dan bi­la ja­ko vri­jed­na ka­ko bi vas upu­ti­la u naj­no­vi­je zgo­de i nez­go­de iz hr­vat­skog jav­nog, od­nos­no onog ma­nje jav­nog ži­vo­ta. Bi­la je na fri­zu­ri, u te­re­ta­ni, šo­pin­gu, na ma­sa­ži, nok­ti­ma i naj­no­vi­jem tren­du s druš­tve­nih mre­ža - umjet­nim tre­pa­vi­ca­ma. On­dje se, na­rav­no, ču­ju sva­ko­ja­ke za­nim­lji­ve stva­ri. Ta­ko mi je pti­či­ca šap­nu­la jed­nu za­nim­lji­vu pri­ču ko­ju ću, na­rav­no, is­pri­ča­ti Va­ma, dra­gi mo­ji či­ta­te­lji. Par, ko­ji se go­di­na­ma pred­stav­ljao idi­lič­nim, ka­žu upu­će­ni, to baš i ni­je. Prin­ce­za kra­lja po­sr­nu­log pos­lov­nog car­stva, ka­žu is­te te pti­či­ce, ras­ta­la se od su­pru­ga još pri­je tri go­di­ne. Su­prug je, pak, una­toč ras­ta­vi nas­ta­vio ra­di­ti u po­sr­nu­loj tvrt­ki, ali se is­e­lio iz nji­ho­va ve­leb­na do­ma. Mo­ram priz­na­ti, na ni­šta ma­nje zgod­nu i atrak­tiv­nu lo­ka­ci­ju. Sad ži­vi u luk­suz­noj no­vo­grad­nji u sre­di­štu Za­gre­ba. Obi­telj prin­ce­ze us­li­jed broj­nih pro­ble­ma u ko­ji­ma su se naš­li to ta­ji. A i ona se pra­vi kao da se ni­šta ni­je do­go­di­lo. Na­vod­no zbog dje­ce i imi­dža u jav­nos­ti. No upu­će­ni ka­žu da ni­je os­ta­la ucvi­lje­na. Na­vod­no već ima no­vu sim­pa­ti­ju i lju­bav cvje­ta po­put ti­su­ća cvje­to­va. Uoči se­zo­ne pro­ljet­nih ha­lji­ni­ca po­nov­no je kre­nu­la na dras­tič­nu di­je­tu, a kri­la joj da­ju lju­bav­ni lep­ti­ri­ći u tr­bu­hu. Dra­gi mo­ji, po­uka ove krat­ke pri­če bi­la bi: kad se sve ru­ši po­put ku­le od ka­ra­ta, sa­mo lju­bav taj­na je dva­ju svje­to­va, u što vi­še ‘ne sum­ljam’.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.