‘Na sve u životu gle­daj­te s hu­mo­rom’

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

ŽIVOTNA PRI­ČA NAJSTARIJEGA GLUM­CA U RE­GI­JI UZOR JE MNOGIMA KA­KO SE NO­SI­TI SA ŽI­VOT­NIM NEDAĆAMA

Emir Ha­dži­ha­fiz­be­go­vić iz­ja­vio je da se na­da da će film ‘Ža­ba’ u ko­jem glu­mi glav­nu ulo­gu iz­bje­ći zam­ku pre­no­še­nja ka­za­liš­ne pred­sta­ve u film. Iz­gle­da da su us­pje­li jer je fim na Sa­ra­jev­skom fes­ti­va­lu is­pra­ćen ova­ci­ja­ma te je osvo­jio na­gra­du pu­bli­ke. Emir tu­ma­či biv­šeg bra­ni­te­lja ko­ji bo­lu­je od PTSP-a i zlos­tav­lja že­nu. U glu­mač­koj po­dje­li je i naj­sta­ri­ji ak­tiv­ni glu­mac u re­gi­ji Vlas­ta Ve­li­sav­lje­vić. Životna pri­ča tog 91-go­diš­nja­ka mnogima bi mo­gla pos­lu­ži­ti kao uzor ka­ko se no­si­ti s te­škim ži­vot­nim nedaćama. Nje­gov sa­vjet je ‘na sve u životu gle­daj­te s hu­mo­rom’. Vlas­ta je kao mla­dić u 2. svjet­skom ra­tu tri go­di­ne bio u nje­mač­kom lo­go­ru Dac­hau. - Br­zo to pro­đe. Zi­ma, lje­to. Zi­ma, lje­to. Zi­ma lje­to i - go­to­vo je. Bio mi je to bes­pla­tan stu­dij nje­mač­kog je­zi­ka i to zna­nje do­bro mi je doš­lo u ka­ri­je­ri jer sam za­hva­lju­ju­ći nje­mač­kom do­bi­vao ulo­ge - re­kao mi je glu­mac kroz smi­jeh. Ni­je to bi­lo je­di­no glum­če­vo za­tvor­sko is­kus­tvo. Bur­ne 1948. ni­je htio iz­da­ti ku­ma, pu­kov­ni­ka JNA ko­ji se pro­ti­vio Ti­to­vom ‘ne’ Ru­si­ma, pa je za­vr­šio na Go­lom oto­ku. - Baš me pra­ti­la sre­ća. Na­kon hlad­ne Nje­mač­ke, malo od­mo­ra na mo­ru - objas­nio je ve­se­lo Vlas­ta. Ve­li­sav­lje­vić i da­nas ne­umor­no igra u Ju­gos­lo­ven­skom dram­skom po­zo­ri­štu, či­ji je do­ži­vot­ni po­čas­ni član, te sni­ma se­ri­je i fil­mo­ve. Ka­že da uži­va u svom pos­lu te da bi bez nje­ga odav­no umro. Si­gu­ran sam da će za­hva­lju­ju­ći to­li­kom op­ti­miz­mu ve­li­ki glu­mac odi­gra­ti još mno­go ulo­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.