KA­TA­RI­NA RADIVOJEVIĆ

KO­NAČ­NO JE PRIZ­NA­LA VE­ZU S HOLIVUDSKIM GLUM­CEM BENICIOM DEL TOROM

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Sr­p­ska glu­mi­ca, u Hr­vat­skoj poz­na­ta po ulo­zi u se­ri­ji “Naj­bo­lje go­di­ne”, na­kon pre­ki­da priz­na­la je da je go­di­na­ma bi­la u ve­zi s holivudskim za­vod­ni­kom Beniciom Del Torom (50). Na­kon pre­se­lje­nja u Ame­ri­ku mno­gi su na­ga­đa­li da je Ka­ta­ri­na Radivojević (38) u ve­zi s glum­cem, no ona to ni­kad ni­je htje­la po­t­vr­di­ti. - Mo­je pra­vi­lo gla­si da svo­ju in­ti­mu ču­vam za se­be - ka­že glu­mi­ca. O pre­ki­du je krat­ko rek­la sa­mo da od Del To­ra ni­je do­bi­la ono što je tra­ži­la, a to je “sve ili

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.