PE­TAR ĆIRITOVIĆ

OT­KRI­VA: ‘IS­TI­NA JE, SU­PRU­GA LUCIA I JA ČEKAMO DRU­GO DI­JE­TE’

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Par je sret­ne vi­jes­ti saz­nao na pe­ti ro­đen­dan si­na Kr­ste. Pe­tar Ćiritović (39) proš­le je go­di­ne re­kao da bi vo­lio pro­ši­ri­ti obi­telj, no ka­že ka­ko on i su­pru­ga Lucia ni­su ni­šta pla­ni­ra­li. - Ni­smo pla­ni­ra­li ni Kr­stu. Jed­nos­tav­no ži­vi­mo pa će­mo vi­dje­ti ho­će li nas Bog po­nov­no po­ma­zi­ti - re­kao je ta­da. Par je u bra­ku pet go­di­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.