MI­RE­LA FORIĆ I DARIJO SRNA

JOŠ JE­DAN NO­VI PO­ČE­TAK ZA NA­ŠU KASIJU

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Su­pruž­ni­ci su mno­ge ra­z­nje­ži­li obja­vom na druš­tve­noj mre­ži. Darijo Srna i Mi­re­la Forić is­pra­ti­li su kćer­ki­cu u po­če­tak no­ve škol­ske go­di­ne. Osmo­go­diš­nja Ka­sia kre­će u dru­gi raz­red Os­nov­ne ško­le Pec­hersk, u Ki­je­vu, gdje obi­telj ži­vi ot­ka­ko je Darijo pre­šao u ukra­jin­ski klub Šah­tar Do­njeck. - Ka­ko je na­ras­la - za­ču­di­li su se ne­ki.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.