MARIJANA MIKULIĆ

PREKINULA LJETOVANJE: DJECA JOJ ZA­VR­ŠI­LA U BOLNICI

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Zbog bo­les­ti si­no­va Iva­na (8) i An­dri­je (3) glu­mi­ca Marijana Mikulić (35) prekinula je ljetovanje. Dje­ča­ci su se za­ra­zi­li sal­mo­ne­lom i za­vr­ši­li u mos­tar­skoj bolnici. Mikulić ka­že ka­ko se opo­rav­lja­ju. - Hva­la pu­no svi­ma, iz­gle­da da su in­fu­zi­ja i an­ti­bi­otik po­mo­gli - iz­ja­vi­la je Marijana.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.