KIRSTEN DUNST

NAJVEĆA HOLIVUDSKA TAJNA HTV 1, 23:16, PONEDJELJAK

24sata - Cafe 24 - - TJEDAN -

Na luk­suz­noj jah­ti bo­ga­to­ga no­vin­skog mag­na­ta Ran­dolp­ha He­ar­sta sku­pi­lo se ša­ro­li­ko druš­tvo da pros­la­vi rođendan film­skog moć­ni­ka Tho­ma­sa H. In­cea. Tu je He­ar­sto­va lju­bav­ni­ca, zvi­jez­da ni­je­mog fil­ma Ma­ri­on Da­vi­es, kao i In­ce­ova lju­bav­ni­ca, glu­mi­ca u us­po­nu Mar­ga­ret Li­vin­g­s­ton te slav­ni Char­lie Cha­plin. He­arst sum­nja da Ma­ri­on pet­lja s Cha­pli­nom, čak na­đe ne­ke “do­ka­ze” za to i usred noć na­oru­žan pi­što­ljem kre­ne u

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.