GABRIELLA PESSION

NA SETU PRONAŠLA SU­PRU­GA

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

Glu­mi­ca je ži­vje­la na Flo­ri­di do pe­te go­di­ne, dok se nje­zi­na obi­telj ni­je od­lu­či­la vra­ti­ti ku­ći u Ita­li­ju. Gabriella Pession (39) iz se­ri­je “Ca­pri” ba­vi­la se pro­fe­si­onal­nim kli­za­njem, a po­zi­ra­la je i za mu­ški ča­so­pis Playboy. Pession je u bra­ku s ir­skim glum­cem Ric­har­dom Flo­odom (35). Par ima si­na Gi­uli­ja (3) i vjen­ča­li su se 2016. na in­tim­noj ce­re­mo­ni­ji u Por­to­fi­nu. Upoz­na­li su se na sni­ma­nju se­ri­je 2012.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.