Zbog nas­lov­ni­ce se obru­ši­li na star­le­tu

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Ne iz­gle­daš kao Jac­kie, po­ru­či­li su zvi­jez­di re­alityja Kim

Kar­da­shi­an (36). Za nas­lov­ni­cu In­ter­vi­ewa po­zi­ra­la je s če­tve­ro­go­diš­njom kće­ri u sti­lu Jac­kie Ken­nedy. - Ovo je uvre­da u li­ce pr­vim da­ma­ma - obru­šio se na Kar­da­shi­an je­dan od či­ta­te­lja. Ta­ko je os­tao u sje­ni pr­vi in­ter­v­ju Nor­th West u ko­jem je ot­kri­la da u tor­bi­ci no­si igrač­ke i šmin­ku. Če­tve­ro­go­diš­nja­ki­nja je no­vi­na­ri­ma ame­rič­kog ča­so­pi­sa po­vje­ri­la da, una­toč gla­mu­ru ko­jim je maj­ka i otac Kanye West oba­si­pa­ju, naj­vi­še vo­li jes­ti pi­zzu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.