Ko­me­di­ja od ove je­se­ni na sta­roj adre­si

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Na­kon ve­li­kog us­pje­ha rock ope­re “Gu­bec beg” pri­je če­tr­de­se­tak go­di­na u ka­za­li­štu Ko­me­di­ja shva­ti­li su da im je po­treb­na bit­no ve­ća dvo­ra­na od one na Kaptolu. Ta­ko ve­li­ki pro­jek­ti ni­su is­pla­ti­vi ako se iz­vo­de za 400 gle­da­te­lja, ko­li­ko ih sta­ne u ka­za­li­šte. Zbog to­ga su unajm­lji­va­li Kon­cert­nu dvoranu Va­tros­lav Li­sin­ski, ko­ja ima 2000 sje­di­šta i uvi­jek bi bi­la pu­na. Biv­ši ravnatelj Broadwaya na Kaptolu, ka­ko te­pa­ju Ko­me­di­ji, Ni­ko Pav­lo­vić godinama se borio za no­vu dvoranu. Pr­vo se tre­ba­la gra­di­ti kraj Pa­ro­mli­na u bli­zi­ni Li­sin­skog, ali grad­nja ni­kad ni­je za­po­če­ta. U me­đu­vre­me­nu grad­ski oci tom su po­dru­čju na­mi­je­ni­li dru­gu svr­hu, a za no­vu zgra­du Ko­me­di­je oda­bra­li su lo­ka­ci­ju u No­vom Za­gre­bu, u bli­zi­ni Mu­ze­ja su­vre­me­ne umjet­nos­ti. Na re­ali­za­ci­ju tog pla­na Pav­lo­vić je gle­dao vr­lo op­ti­mis­tič­no jer je tad Grad ka­za­liš­nu zgra­du mo­rao vra­ti­ti Cr­k­vi, pa je Ko­me­di­ja na­kon go­to­vo 50 go­di­na ra­da pos­ta­la pod­sta­nar u vlas­ti­toj ku­ći. No ni ta­mo se ni­kad ni­šta ni­je po­kre­nu­lo. Od ove je­se­ni Ko­me­di­ja će, do­du­še u ob­nov­lje­noj zgra­di, svo­je hit-pred­sta­ve iz­vo­di­ti na sta­roj adre­si. Za raz­li­ku od njih, Dra­ma HNK Za­greb za­hva­lju­ju­ći biv­še­mu mi­nis­tru kul­tu­re Zlat­ku Ha­san­be­go­vi­ću pu­bli­ku će za­bav­lja­ti na novoj adre­si. Do­du­še, ni oni ni­su do­bi­li no­vu dvoranu za ko­ju se bo­re jed­na­ko du­go kao i Ko­me­di­ja. Ha­san­be­go­vić je na­kon lo­kal­nih iz­bo­ra us­pio pri­vo­li­ti gra­do­na­čel­ni­ka Ban­di­ća da se u skup­šti­ni Gra­da iz­gla­sa od­lu­ka o pro­mje­ni ime­na Tr­ga mar­ša­la Ti­ta u Trg Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske.

BIV­ŠI RAVNATELJ ‘BROADWAYA NA KAPTOLU’ GODINAMA SE BORIO ZA NO­VU DVORANU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.