Voj­vot­ki­nja će do­bi­ti prav­du i tre­ću be­bu

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Su­pru­ga prin­ca Wil­li­ama (35), Cat­he­ri­ne, voj­vot­ki­nja od

Cam­brid­gea (35), trud­na je s nji­ho­vim tre­ćim dje­te­tom. Na­kon prin­ca Ge­or­gea i prin­ce­ze Char­lot­te slje­de­ćeg trav­nja na svi­jet će do­ći be­ba o či­jem ime­nu se već ras­prav­lja u pa­la­či. Ako je dje­voj­či­ca, bit će Ali­ce ili Ja­ne, a dje­čak Ja­mes ili Ar­t­hur, ka­žu kla­di­oni­ce. Voj­vot­ki­nja je i do­bi­la spor pro­tiv no­vi­ne ko­ja je obja­vi­la nje­zi­ne sli­ke u to­ple­su 2012. Do­bi­la je go­to­vo 300.000 ku­na od­šte­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.