Za­što su dje­ca ne­koć mr­zi­la Ka­ra­pan­džu

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS - TZ KREU EJ ANDR Pi­še:

Sti­gla je je­sen, a s njom i je­sen­ske pro­gram­ske she­me na te­le­vi­zi­ja­ma. Od ovog tjed­na gle­da­mo i no­vu se­zo­nu “Tri, dva, je­dan - ku­haj”, jed­nog od po­pu­lar­nih ku­li­nar­skih showo­va ko­ji su na­še ku­ha­re vi­nu­li u zvi­jez­de. Te­le­vi­zij­ski ku­ha­ri u po­s­ljed­nje vri­je­me po­put nogometaša ima­ju pri­je­laz­ni rok. Ta­ko je To­mis­lav Špi­ček pri­je ne­ko­li­ko se­zo­na iz eki­pe “Kru­ša­ka i ja­bu­ka” pre­šao u “Tri, dva je­dan...”, a ove go­di­ne mu se zbog od­la­ska Iva­na Pa­ža­ni­na pri­dru­žio i Ma­te Jan­ko­vić, ko­ji je bio du­go­go­diš­nje za­štit­no li­ce “Mas­ter­c­he­fa”. No pu­no pri­je ne­go što su kod nas ku­ha­re po­če­li na­zi­va­ti che­fo­vi­ma pred ka­me­re je hra­bro stao Ste­vo Ka­ra­pan­dža. Broj­nu je pu­bli­ku učio ku­ha­ti svo­je spe­ci­ja­li­te­te u emi­si­ji “Ma­le taj­ne ve­li­kih maj­sto­ra ku­hi­nje”. Proš­log vi­ken­da le­gen­dar­ni Ste­vo je u druš­tvu još jed­nog TV ku­ha­ra Bran­ka Og­nje­no­vi­ća i glav­nog ured­ni­ka por­ta­la Gas­tro.hr Do­ma­go­ja Ja­ko­po­vi­ća Ri­ba­fi­sha ocje­nji­vao štrud­le na Štrud­la­fes­tu u Ja­ško­vu kraj Oz­lja. - Dru­že­nje sa Ste­vom is­ko­ris­tio sam da mu ka­žem ka­ko sam ga sil­no mr­zio kad sam bio kli­nac - re­kao mi je Ri­ba. Za­ču­đe­no sam ga po­gle­dao, a on me ta­da pod­sje­tio ka­ko Ka­ra­pan­dža ni­je baš bio omi­ljen me­đu dje­com. Na­ime, nje­go­va je emi­si­ja bi­la na pro­gra­mu če­t­vrt­kom pri­je sre­diš­njeg ‘Dnev­ni­ka’ te se zbog nje taj dan ni­je emi­ti­rao cr­tić. Dje­ci je to bi­la tra­ge­di­ja jer ta­da ni­je bi­lo ka­na­la ni­ti playe­ra na ko­ji­ma bi gle­da­li cr­ti­će.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.