NI­KO­LI­NA RISTOVIĆ

DOŽIVJELA UVREDE: ‘NI­SI SE TUŠIRALA VEĆ DVA­DE­SET DA­NA?’

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Vo­di­te­lji­ca po­pu­lar­nih showbizz emi­si­ja Ni­ko­li­na Ristović (41) po­hva­li­la se obo­ža­va­te­lji­ma na druš­tve­noj mre­ži uz fo­to­gra­fi­ju s lje­to­va­nja. - Dva­de­set da­na sa so­li na ko­ži - na­pi­sa­la je Ni­ko­li­na uz fo­to­gra­fi­ju u bi­ki­ni­ju. Nje­zi­ne obo­ža­va­te­lje za­ni­ma­lo je ka­ko je mo­gu­će da je to­li­ko du­go “sla­na”. “Zar se ni­si tuširala 20 da­na”, pi­ta­la ju je jed­na od obo­ža­va­te­lji­ca. Ina­če, pri­je ne­ko­li­ko da­na Ristović je u za­gre­bač­kom ho­te­lu Es­pla­na­de pros­la­vi­la go­diš­nji­cu bra­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.