SARA ZIDARIĆ

TI­TO­VA PRAUNUKA IMA­LA JE PR­VU IZ­LOŽ­BU SVO­JIH RA­DO­VA

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Sara Zidarić (22) otvo­ri­la je pr­vu sa­mos­tal­nu iz­lož­bu sli­ka na dan ka­da je s Tr­ga Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske ski­nu­ta plo­ča s ime­nom nje­zi­na dje­da. Praunuka Jo­si­pa Bro­za ina­če je stu­den­ti­ca Li­kov­ne aka­de­mi­je. - Na­rav­no da je mo­ju Sa­ru pra­la tre­ma, mis­lim da je to i pri­rod­no - re­kao je Sa­rin otac, glu­mac Ran­ko Zidarić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.