JOHN TRAVOLTA GLU­MAC PILOTIRAO AVIONOM I BJEŽAO OD URAGANA IRMA S DJE­COM

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Glu­mac John Travolta (63) u zad­nji je čas spa­sio svo­ju obi­telj. “Po­tr­pao” ih je u nji­hov privatni avi­on te ot­pi­lo­ti­rao što da­lje od Flo­ri­de i nji­ho­ve vi­le ko­ja ima vlas­ti­tu avi­on­sku pis­tu. Kći El­la Bleu, sin Be­nja­min i su­pru­ga Kel­ly Pres­ton iz­gle­da­li su ne­sret­no na­pu­šta­ju­ći svoj luk­suz­ni dom i pri do­la­sku u Los Angeles.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.