Na­še obi­te­lji s ve­li­kim nes­trp­lje­njem pra­te baš sva­ku epi­zo­du

Zvi­jez­de se­ri­je “Čis­ta lju­bav”, Ta­ra Ro­san­dić i Ni­ves Cel­zi­jus, za Ca­feTV go­vo­re kak­ve mu­škar­ce vo­le, što bi bi­le da ni­su glu­mi­ca i pje­va­či­ca te ka­ko se sna­la­ze s fa­no­vi­ma i kom­pli­men­ti­ma

24sata - Cafe 24 - - INTERVJU - Pi­še: MORANA ĆOSIĆ

Glu­mi­ca Ta­ra Ro­san­dić (29) i pje­va­či­ca Ni­ves Cel­zi­jus (35) utje­lov­lju­ju jed­ne od glav­nih su­par­ni­ca u se­ri­ji No­ve TV “Čis­ta lju­bav”.

Atrak­tiv­ne Za­grep­čan­ke upoz­na­le su se na se­tu se­ri­je, ko­ji je zbog sni­ma­nja pos­tao nji­hov dru­gi dom, a pri­vat­no ni­su ni pri­bliž­no ne­pri­ja­telj­ski ras­po­lo­že­ne po­put dje­vo­ja­ka ko­je glu­me.

Re­ci­te nam ne­što vi­še o va­šim no­vim ulo­ga­ma. Ni­ves: Glu­mim Snje­ža­nu, du­go­go­diš­nju pos­lov­nu part­ne­ri­cu Ran­ka, ko­jeg utje­lov­lju­je Mom­či­lo Ota­še­vić. Njih dvo­je su go­di­na­ma u taj­noj lju­bav­noj ve­zi. Ona je čvr­sta, stras­tve­na že­na, po­ma­lo aro­gant­na, ali i emo­tiv­na. Ulo­ga Snje­ža­ne do­is­ta je onak­va kak­vu sam odu­vi­jek pri­želj­ki­va­la.

Ta­ra: So­nja je mla­da že­na, po stru­ci me­di­cin­ska ses­tra ko­ja je na­mje­ra­va­la pos­ta­ti dok­to­ri­ca, no sa­da ra­di u dje­čjem vr­ti­ću. Svo­ju am­bi­ci­ju od­lu­či­la je sta­vi­ti po stra­ni zbog obi­telj­skih okol­nos­ti, a mi je upoz­na­je­mo u tre­nut­ku kad pre­is­pi­tu­je si­tu­aci­ju u ko­joj se naš­la. So­nja že­li vje­ro­va­ti u naj­bo­lje u lju­di­ma. Na­ža­lost, sva­ki dan smo svje­do­ci to­ga da ta vr­li­na, za­pra­vo, oso­bu či­ni ra­nji­vom nas­pram onih ko­ji ne­ma­ju ob­zi­ra pre­ma dru­gi­ma. Na­dam se po tom pi­ta­nju uči­ti sa So­njom.

U se­ri­ji ste suparnice. Kak­ve ste pri­vat­no na se­tu? Ni­ves: Ta­ru sam upoz­na­la na pr­vom okup­lja­nju glu­ma­ca “Čis­te lju­ba­vi”. Bi­la je vr­lo sr­dač­na i mi­la. Priš­la mi je i rek­la da je tu za me­ne ako mi tre­ba bi­lo kak­va po­moć. Ta­ra je jed­nos­tav­no tip oso­be ko­ju mo­raš obo­ža­va­ti i po­ne­kad mi je te­ško glu­mi­ti okrut­nost pre­ma njoj.

Ta­ra: Ni­smo suparnice, mis­lim, vi­še smo... kom­ple­men­tar­ne. To se uvje­ri­te u se­ri­ji. Ni­ves je iz­u­zet­no ugod­na oso­ba i su­rad­ni­ca, kras­no je kad ti je ne­kog uju­tro dra­go sres­ti. Svom za­dat­ku pris­tu­pi­la je os­vje­ža­va­ju­će pro­fe­si­onal­no. Iako smo do sa­da ma­lo sni­ma­le za­jed­no, i iz to­ga je bi­lo jas­no da se la­vov­ski dr­ži! Bra­vo, Ni­ves!

Jes­te li zbog ulo­ge mo­ra­le na­pra­vi­ti pro­mje­ne što se ti­če iz­gle­da? Ni­ves: Zbog se­ri­je sam uve­la u sva­kod­nev­ni ži­vot du­ge cr­ve­ne nok­te što mi ja­ko te­ško pa­da. Sva­ka­ko je po­želj­no i da ne mr­ša­vim.

Ta­ra: Od­lu­či­li su mi ma­lo po­rav­na­ti ko­su, ma­lo je druk­či­je uvi­ti... i to je to! Mo­ja vječ­na bor­ba s ki­la­žom ne od­no­si se odre­đe­no na ovu ulo­gu.

Ka­ko iz­gle­da vaš ti­pi­čan dan na se­tu?

Ni­ves: Us­ta­jem već oko če­ti­ri sa­ta jer sam lju­bi­telj du­gih ju­tar­njih ka­va. Tre­ba mi tih po­la sa­ta mi­ra, pa ma­kar i u cik zo­re. Od šest sam na fri­zu­ri i šmin­ki, a oko se­dam obič­no po­či­nje­mo sa sni­ma­njem. Sve ovi­si o sce­na­ma ko­je sni­ma­mo taj dan. Ne­kad to bu­de po ne­ko­li­ko sa­ti, a ne­kad i ci­je­li dan ili noć.

Ta­ra: Pa ju­tro je uglav­nom ne­što pri­je pet. Ja sam ju- tar­nji tip pa mi to ne sme­ta. Do šest sa­ti se po­bri­nem za se­be, svo­je mač­ke i ze­ca te sje­dam u sto­lac na šmin­ku. Do se­dam sam go­to­va i po­či­nje sni­ma­nje. Ve­ći­nom sni­ma­mo oko 12 sa­ti na dan, a po­ne­kad tu uđu i pred­sta­ve. Hej, samo jed­nom si mlad!

S ob­zi­rom na to da se me­đu gle­da­te­lji­ca­ma “lo­me kop­lja” iz­me­đu dva­ju za­vod­ni­ka u se­ri­ji, jes­te li “tim Ota­še­vić” ili “tim Her­ceg”? Ni­ves: Pa s ob­zi­rom na to da je Mo­mo moj lju­bav­ni part­ner u se­ri­ji, ipak ću on­da sta­ti u tim Ota­še­vić. Ta­ra: Što se ti­mo­va ti­če, ja na­vi­jam samo za Di­na­mo. Ali ni­ka­ko ne ra­zu­mi­jem ka­ko se gle­da­te­lji­ce us­pi­ju od­lu­či­ti bi­ti sklo­ni­je jed­nom od dva­ju mo­jih div­nih ko­le­ga.

Ta­ra na se­tu s ko­le­ga­ma Iva­nom Her­ce­gom i Sa­njom Vej­no­vić (iz­nad), žen­ska pos­ta­va se­ri­je “Čis­ta lju­bav” na pro­mo­ci­ji u za­gre­bač­kom ki­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.