CR­NA JEDRA

SE­RI­JA RTL 2 23:50

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Pr­va epi­zo­da dru­ge se­zo­ne do­no­si pre­gršt no­vih na­pe­tos­ti u svi­je­tu pi­ra­ta. Flint (Toby Step­hens) i Sil­ver (Lu­ke Ar­nold) su­oča­va­ju se s pre­su­dom pri­je svo­je po­sa­de, dok Va­ne (Zach McGowan) uži­va u svom no­vom po­lo­ža­ju na oto­ku. Max (Je­ssi­ca Par­ker Ken­nedy) se od­lu­či obra­ču­na­ti s Bon­ny (Cla­ra Pa­get), a Ele­anor (Han­nah New) se su­oča­va s no­vim pri­jet­nja­ma.

ŽANR: AVANUTRISTIČKA SE­RI­JA, 2014., SAD, JAR, AUTOR: RO­BERT LEVINE ULO­GE: TOBY STEP­HENS

★★★★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.