FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

HBO

11:30 Noć u mu­ze­ju 2 13:15 Ra­to­vi zvi­jez­da: Epi­zo­da I - Fan­tom­ska pri­jet­nja 15:30 Otvo­ri oči 16:10 Put­ni­ci 18:10 Va­iana: Po­tra­ga za mit­skim oto­kom 20:00 Kro­ni­ke Ti­mes Squ­area 21:00 Igra­či 21:30 Za­mje­ni­ci 22:05 Ho­ri­zont 23:40 Vječ­ni za­ruč­ni­ci 01:45 Kru­go­vi

HBO 2

06:00 Gnja­va­to­ri­ca 07:45 Naj­ljep­ši pas na iz­lož­bi 09:15 Ču­va­ri mo­ra 11:30 Dok­tor Stran­ge 13:25 Štrum­p­fo­vi 15:05 In­ter­ven­ci­ja 16:35 Ubi­ja­te me 17:30 Taj­na cvje­ćar­ni­ce: Ni­ko­mu ni ri­je­či 19:00 Opas­nost iz du­bi­ne 20:30 Pri­prav­nik 22:30 Pre­ljub 00:30 Maxi­mum Ri­de 01:55 (Ne)Pro­fe­si­ona­lac

CINESTAR TV

09:00 Pas ko­ji je spa­sio blag­da­ne 10:50 Po­tra­ga za ko­me­di­jom u is­lam­skom svi­je­tu 12:45 Ja­če od ri­je­či 14:30 Ilu­zi­onist 16:30 Iva­na Or­le­an­ska 19:20 So­lo­mon Ka­ne 21:15 Ali­bi 23:00 Dje­ca Hu­ang Shi­ja 01:15 Ope­ra­ci­ja Del­ta For­ce 2

CINESTAR TV PREMIERE 1

08:00 Blin­ky Bill: Ne­us­tra­ši­va ko­ala 09:50 I to se zo­ve lju­bav 11:40 Obi­telj u naj­am 13:30 Čo­ko­la­da 15:40 Oli­ver Twist 18:00 Bok­sač 20:05 13 mi­nu­ta 22:10 Ima li stju­ar­da u avi­onu? 00:00 S dru­ge stra­ne uli­ce

CINEMAX

09:35 Una 11:15 St­hor­zi­na 11:40 Uči­telj vi­oli­ne 13:20 Tor­den­s­kjold i Kold 15:00 Iz­g­nans­tvo 16:45 Mas­li­na 18:25 He­di 20:00 U se­dam­na­es­toj 21:45 Dnev­nik jed­nog ubo­ji­ce 23:15 13 sa­ti: Taj­ni voj­ni­ci Ben­g­ha­zi­ja

TV 1000

06:35 Naj­bo­lji tim 08:30 Eg­zor­ci­zam Emily Ro­se 10:25 De­an Spa­nley 12:05 Ta­ta i sin 13:40 Stri­ko Buck 15:20 Sk­lo­ni­šte 16:50 Va­lo­vi smr­ti 18:30 Hel­l­boy 20:30 Mot­h­ma­no­va pro­ro­čans­tva 22:24 Kill Bill 1 00:15 Spa­si­lač­ka misija 01:48 Mla­di Win­s­low

FOX

09:55 Qu­an­ti­co 10:50 Hawa­ii Fi­ve-0 12:30 Misija na Mars 14:50 Mo­der­na obi­telj 15:20 Kos­ti 16:15 Cas­tle 17:10 Agen­ti SHIELD-a 18:05 Qu­an­ti­co 19:00 Hawa­ii Fi­ve-0 21:00 Navy CSI L.A. 22:00 Po­s­ljed­nji ples 00:05 Cas­tle

FOX MOVIES

00:00 Ram­bo 2 02:00 Han­ni­bal 06:00 Kuć­na pra­vi­la 08:00 Pra­va lju­bav 10:00

Slu­čaj­no šes­na­es­to­go­diš­njak 12:00 Mu­ški ži­go­lo 14:00

Nes­ta­li za 60 se­kun­di 16:00

Za tvo­je pla­ve oči 18:00

Gan­g­s­ter­ska pe­tor­ka 20:00

Ne­ma­mo što iz­gu­bi­ti 22:00

Mu­ška­rac u ku­ći

KINO TV

06:00 Ko­li­ba stra­ha - No­va ge­ne­ra­ci­ja 08:00 Ne­bo­der

10:05 Po­s­ljed­nji taj­kun

12:05 Čo­vjek kad je naj­te­že 14:00 Me­ta 16:00 Ti­je­lo

18:05 Jed­na že­na, dva ku­ha­ra 20:15 Boks 22:00 Naj­ve­ća bit­ka 00:00 Po­s­ljed­nji da­ni u pus­ti­nji 02:00 Jed­na že­na, dva ku­ha­ra 04:00 Boks

FILM CINESTAR TV PR. 1 18:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.