SVE ŠTO DJE­VOJ­KA MO­ŽE POŽELJETI

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Dap­h­ne Reynol­ds ima sve što sva­ka dje­voj­ka že­li. Ova du­ho­vi­ta mla­da Ame­ri­kan­ka ima je­dins­tve­ni stil ali do­bar od­nos s maj­kom Lib­by i bu­duć­nost pu­nu mo­guć­nos­ti. Una­toč sve­mu, Dap­h­ne je ne­pot­pu­na. Sa­nja o su­sre­tu s ocem ko­jeg ni­kad ni­je upoz­na­la, s čo­vje­kom s ko­jim je Lib­by bi­la u tur­bu­lent­noj ve­zi...

ŽANR: ROM. KOMEDIJA, 2003., SAD REŽIJA: DENNIE GORDON ULO­GE: AMANDA BYNES ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.