CODE BRAKERS

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Dra­ma o is­ti­ni­tom slu­ča­ju kr­še­nja ko­dek­sa čas­ti na West Po­in­tu 1951. Tre­ner Bla­ik (G. Scott) vo­di us­pje­šan rag­bi­ja­ški tim. No, kao što je to čes­to slu­čaj, mla­di­ći ko­ji su naj­bo­lji u spor­tu ni­su uvi­jek us­pješ­ni u dru­gim pred­me­ti­ma. Ne­ko­li­ci­na njih po­či­nje raz­mje­nji­va­ti is­pit­na pi­ta­nja. Me­đu nji­ma je i Ge­or­ge Hol­bro­ok..

ŽANR: DRA­MA, 2005., SAD REŽIJA: ROD HOLCOMB ULO­GE: GLENN SCOTT ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.