FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

HBO

10:00 Otvo­ri oči 10:40 Kra­lji­ca Katwea 12:45 Ra­to­vi zvi­jez­da: Epi­zo­da II - Klo­no­vi na­pa­da­ju 15:05 La­bu­đa prin­ce­za 2 16:15 Lu­da Mary 17:40 Ogra­de 20:00 Ray Do­no­van 21:00 Za­obi­laz­ni­ca 22:35 Svoj­ta u pri­ro­di 00:10 Kraj svi­je­ta

HBO 2

11:25 Pla­net s bla­gom 13:00

Dje­di­čin ma­li po­moć­nik 14:30

Nin­dža kor­nja­če: Iz­la­zak iz sje­ne 16:20 Igra­či 16:50 Za­mje­ni­ci II, ep. 1 17:25 Pa to je fan­tas­tič­no 19:00 Lju­bav i pri­ja­telj­stvo 20:35 Mag­gie ima plan 22:15 Pre­gled pro­tek­log tjed­na s Joh­nom Oli­ve­rom IV 22:50 Kro­ni­ke Ti­mes Squ­area

CINESTAR TV

09:00 To je ka­tas­tro­fa 10:55 Iva­na Or­le­an­ska 13:45 So­lo­mon Ka­ne 15:45 Ame­ri­ka pro­tiv Joh­na Len­no­na 17:40 Dje­ca Hu­ang Shi­ja 19:55 Obi­telj­ske ve­ze 21:45 Du­bo­ko pla­vo mo­re 23:35 Ma­ni­jak 01:15 Ne­po­bje­di­vi 2

CINESTAR TV PREMIERE 1

08:00 Oli­ver Twist 10:20 S dru­ge stra­ne uli­ce 12:10 Bok­sač 14:20 13 mi­nu­ta 16:30 Ups! Noa je oti­šao 18:10 Ro­štilj 20:00 Kro­ja­či­ca 22:05 Mr­ska osmor­ka 01:00 Zlat­ni bar­šun 03:01 Ze­ro Dark Thir­ty

CINEMAX

07:40 U kre­ve­tu s Vic­to­ri­jom 09:20 He­di 10:55 Ve­čer­nja pje­sma 13:10 U se­dam­na­es­toj

14:55 Grm­lja­vi­na u da­lji­ni

16:50 U kre­ve­tu s Vic­to­ri­jom 18:25 Us­nu­li div 20:00 Una 21:40 Po­ka­ži mi ju­na­ka 22:40 Ta­len­ti­ra­ni gos­po­din Ri­pley

TV 1000

08:30 Ge­ni­jal­ni Bob­by Jo­nes 10:35 Po­s­ljed­nja ve­če­ra 12:05 Po­mra­če­nje 13:55 Ovo ni­je opet is­ti film 15:35 Op­sjed­nu­tost 17:00 Va­lo­vi smr­ti 2 18:55 Sa­vr­še­ni bi­jeg 20:30 Je­sen u New Yor­ku 22:15 Mir­ni Ame­ri­ka­nac 23:55 U kr­vi 01:45 Dra­go­cje­ni te­ret

FOX

09:55 Qu­an­ti­co 10:50 Hawa­ii Fi­ve-0 12:35 Navy CSI L.A. 13:30 Dok­tor Rush 14:25 Kos­ti 16:15 Cas­tle 17:10 Dok­tor Rush 18:05 Qu­an­ti­co 19:00 Hawa­ii Fi­ve-0 21:00 Navy CSI L.A. 22:00 Pra­vi O’Ne­alo­vi 22:55 Agen­ti SHIELD-a

FOX MOVIES

00:00 Po­s­ljed­nji kri­ža­ri 02:00 Su­dac Dredd 06:00

Gan­g­s­ter­ska pe­tor­ka 08:00

Za tvo­je pla­ve oči 10:00

Lju­bav, ek­s­klu­ziv­no 12:00 Thun­der­bir­ds 14:00 Kob­ni let 534 16:00 Bli­zan­ci 18:00 Ma­fi­ja 20:00 Sva­kog gos­ta tri da­na dos­ta 22:00 Ge­or­ge iz džun­gle 22:00 Kob­ni let 534

KINO TV

06:00 Po­s­ljed­nji da­ni u pus­ti­nji 08:00 Naj­ve­ća bit­ka 10:00 Is­ti­na o Ema­nu­el 12:00 Fran­cu­ska ho­bot­ni­ca 14:20 45 go­di­na 16:00 Po­žu­da, oprez 18:35 Li­zi­ne uk­le­te ro­man­se 20:15 To­ni Er­d­mann 22:55 Ku­ća pa­ni­ke 00:20 Han­gar 10 01:45 Li­zi­ne uk­le­te ro­man­se

FILM TV 1000 20:30

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.