Od­bio je mno­ge fil­mo­ve zbog lo­ših sce­na­ri­ja i ne­uku­sa

Sr­p­sko­ga glum­ca Lju­bi­šu Sa­mar­dži­ća naj­vi­še je po­tres­la smrt nje­go­va si­na Dra­ga­na. Glu­mac je na na­go­vor re­da­te­lja Branka Ba­ura po­čeo re­ži­ra­ti, a pu­bli­ka je uvi­jek pam­ti­la nje­go­ve li­ko­ve

24sata - Cafe 24 - - NOSTALGIJA - Pi­še: PAULA BOBANOVIĆ

Bez ob­zi­ra na broj­ne ulo­ge, vo­lio bih da me jed­nog da­na lju­di pam­te po to­me što sam za ži­vo­ta po­što­vao lju­de bez ob­zi­ra na to ko­joj sre­di­ni i vje­ri pri­pa­da­ju, re­kao je Samardžić u in­ter­v­juu pri­je če­ti­ri go­di­ne.

Glu­mac je tad bio na 60. Pu­la Film Fes­ti­va­lu i pro­veo ne­ko­li­ko da­na u tom gra­du, a pro­laz­ni­ci su ga za­us­tav­lja­li na uli­ci i mo­li­li za auto­gram i za­jed­nič­ku fo­to­gra­fi­ju. Ljubiša Samardžić bi svi­ma is­pu­nio že­lju i s nji­ma sr­dač­no po­raz­go­va­rao.

- Mo­jih šest na­gra­da ko­je sam ov­dje do­bio ti­je­kom ka­ri­je­re ne zna­če mno­go u od­no­su na apla­uze i ova­ci­je ko­ji­ma su me uvi­jek is­pra­ća­li iz Are­ne - od­go­va­rao je glu­mac na pi­ta­nje za­ma­ra li ga po­ne­kad sla­va. Is­tak­nuo je ka­ko osje­ća du­bo­ko po­što­va­nje pre­ma svi­ma ko­ji su ci­je­ni­li nje­gov rad. A nje­gov rad ci­je­ni­li su i svi naj­važ­ni­ji re­da­te­lji iz biv­še Ju­gos­la­vi­je s ko­ji­ma je su­ra­đi­vao ti­je­kom ži­vo­ta. Ali Sa­mar­dži­ću je samo jedan od njih bio i os­tao naj­ve­ći. - Od pr­vog su­sre­ta 1961., sir Bran­ko Ba­uer! Kad sam se jed­nom upet­ljao u re­ži­ju na nje­go­vu fil­mu ‘Bo­ško Bu­ha’, re­kao mi je ka­ko mi je vri­je­me da poč­nem re­ži­ra­ti i pos­lu­šao sam ga - pre­pri­čao je Samardžić.

Pre­mi­je­ru nje­go­va pr­vog fil­ma “Ne­be­ska udi­ca” Bran­ko je otvo­rio u Za­gre­bu. Samardžić se na­kon vi­še od 130 ulo­ga u fil­mo­vi­ma i TV se­ri­ja­ma pot­kraj 90-ih okre­nuo pro­duk­ci­ji i re­ži­ji, pa je u idu­ćih de­se­tak go­di­na re­ži­rao čak osam fil­mo­va. Re­da­te­lji i glum­ci pam­tit će ga kao mar­lji­vog i pre­da­no­ga glum­ca ko­ji se te­me­lji­to, ka­ko je i sam znao re­ći - go­to­vo štre­ber­ski, pri­pre­mao za sva­ku ulo­gu. Od­go­vor­nost i mar­lji­vost na­učio je još u dje­tinj­stvu, odras­ta­ju­ći u ru­dar­skoj obi­te­lji.

- Upam­tio sam da rud­ni­ci ni­su mjes­ta za mi­ran i la­go­dan ži­vot. Sa­ma ri­ječ ‘ja­ma’ no­si­la je kob­no zna­če­nje. Ži­vje­lo se samo za ku­ću, ko­ma­dić hlje­ba i ne­ba. Otac nas je pre­ra­no na­pus­tio u če­tr­de­se­toj go­di­ni. Ma­ma nam je, uz peć ko­ja je bub­nja­la i ši­ri­la la­god­nu to­pli­nu, uz mi­ris dr­ve­ta i pe­če­nih krum­pi­ra, usa­di­la vri­jed­nos­ni stav da je ži­vot bor­ba, čes­ti­tost i prav­da - re­kao je glu­mac.

Ško­lo­vao se u Be­ogra­du, gdje je upi­sao Prav­ni fa­kul­tet, ali ga je le­gen­dar­ni re­da­telj Bo­jan Stu­pi­ca ubr­zo us­mje­rio pre­ma Aka­de­mi­ji dram­skih umjet­nos­ti. Već 60-ih na­kon fil­ma “Peš­ća­ni grad” zbog ulo­ge je za­ra­dio na­di­mak Smo­ki, ko­ji ga je pra­tio ci­je­log ži­vo­ta. S Mi­le­nom Dra­vić za­igrao je u “Pre­ko­broj­noj”, a sli­je­di­li su rat­ni spek­tak­li, “De­sant na Dr­var” i “Bit­ka na Ne­re­tvi”. Se­dam­de­se­tih je za­igrao Crnog Ro­ka u kul­t­noj se­ri­ji “Ku­da idu div­lje svi­nje”, a sli­je­dio je i film “Val­ter bra­ni Sa­ra­je­vo”, pa ulo­ga u “Lju­bav­nom ži­vo­tu Bu­di­mi­ra Traj­ko­vi­ća” i “Bo­šku Bu­hi”. Nje­go­ve re­pli­ke iz fil­mo­va ili se­ri­ja po­put “Avan­tu­re Bo­ri­vo­ja Šur­di­lo­vi­ća”‚ “Vruć ve­tar”, “Moj ta­ta na odre­đe­no vre­me” ili “Bo­lji ži­vot” na­dži­vje­le su ovo­ga glu­mač­kog i re­da­telj­skog ve­li­ka­na či­je je ime na naj­av­noj špi­ci bi­lo jam­s­tvo kva­li­te­te.

- Ono če­ga bih se pri­hva­tio, igrao sam svim sr­cem. Ka­da sam sta­sao i ka­da sam do­bio aure­olu glum­ca, od­bi­jao sam ne­ma­li broj fil­mo­va ko­ji

6

1) Glu­mio je Mi­tra u “Ko­za­ri”

2) Sni­mao je s Lju­bom Ta­di­ćom

3) Igrao je u “Po­li­caj­cu sa Pe­tlo­vog Br­da” 4) Imao broj­ne ulo­ge u rat­nim spek­tak­li­ma 5) S Mi­le­nom Dra­vić

6) Se­ri­ja “Vruć ve­tar” 7) Pu­bli­ka ga zna kao Smo­ki­ja 8) Film “Ku­da idu div­lje svi­nje” 9) Utje­lo­vio je Šur­du

7

1

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.