MA­JA ŠUPUT UŽI­VA NA ODMORU: ‘OVO JE RAJ NA ZEM­LJI’

24sata - Cafe 24 - - PSSST! -

Pje­va­či­ca je pronašla vre­me­na za se­be iz­me­đu kon­cert­nih obve­za. Ma­ja Šuput (37) uži­va na Tir­kiz­noj oba­li u

- Ovo je raj na zem­lji - po­hva­li­la se Šuput uz fo­to­gra­fi­ju s pre­div­nim po­gle­dom na oba­lu. Pje­va­či­ca je po­zi­ra­la u rub­lju te se po­hva­li­la svo­jom buj­nom straž­nji­com.

Tur­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.