Cvje­ta­ju ru­že - no­go­me­taš i glu­mi­ca ipak su za­jed­no...

24sata - Cafe 24 - - NEWS -

Za na­šu glu­mi­cu ko­ja se pros­la­vi­la u svi­je­tu svo­jim an­ga­žma­ni­ma i no­go­me­ta­ša ko­ji is­to igra u ino­zem­s­tvu već du­go se na­ga­đa da su okon­ča­li svo­ju ve­zu. U Za­gre­bu ih uop­će vi­še ne vi­đa­ju za­jed­no pa grad­ski ku­lo­ari bru­je pri­ča­ma ka­ko je iz­me­đu njih na­kon ne­ko­li­ko godina ve­ze ipak go­to­vo. Glu­mi­ca je ne­dav­no ima­la gla­mu­roz­nu pre­mi­je­ru pred­sta­ve u Za­gre­bu na ko­ju ni­je do­šao nje­zin oda­bra­nik. Svi su se od­mah za­pi­ta­li što se do­ga­đa iz­me­đu njih dvo­je. No ka­ko va­ša Ka­ti­ca doz­na­je - ap­so­lut­no ni­šta. Lju­bav i da­lje cva­te. Ni­su pre­ki­nu­li ve­zu te su i da­lje sku­pa u lju­ba­vi. Da ne bi bi­lo da vas iz­vje­šta­vam sa­mo o afe­ra­ma i skan­da­li­ma na­ših zvi­jez­da i zvjez­di­ca, evo i jed­ne to­ple lju­bav­ne pri­če. No­go­me­taš i nje­go­va jed­na­ko slav­na obi­telj doš­li su na iz­ved­bu pred­sta­ve ne­ko­li­ko da­na pos­li­je ka­ko bi po­dr­ža­li glu­mi­cu. Htje­li su iz­bje­ći pom­pu u jav­nos­ti svo­jim po­jav­lji­va­njem jer glu­mi­ca ne vo­li pri­ča­ti o pri­vat­nom ži­vo­tu. Što­vi­še, na pre­mi­je­ri pred­sta­ve je iz­bje­ga­va­la ta pi­ta­nja. Glu­mi­ca se opek­la iz pri­jaš­nje ve­ze kad je ras­ta­vi­la poz­na­tog pje­va­ča pa su je ra­za­pi­nja­li. No­go­me­taš iza se­be is­to ima brak ko­ji ni­je op­s­tao. I ni­je da sa­mo no­go­me­taš po­dr­ža­va glu­mi­cu ne­go i ona nje­ga. Ka­ko je rek­la, re­do­vi­to pra­ti nje­go­ve no­go­met­ne utak­mi­ce i zduš­no na­vi­ja za nje­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.