‘Vo­li­mo svi­ra­ti u ka­fi­ći­ma i te­atri­ma zbog mir­nog zvu­ka’

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Su­ra­đu­je­mo go­to­vo 20 godina, od ra­nih ti­nej­džer­skih ben­do­va do zad­njih se­dam godina, is­pri­čao je Teo Ani­čić.

On je dio kan­ta­utor­skog dua Ne­za­hval­ni­ci sa Si­ni­šom Ma­te­ši­ćem. Ani­čić is­ti­če da ni­su za­pra­vo u stvar­nom ži­vo­tu ne­za­hval­ni, kao što to nji­ho­vo ime su­ge­ri­ra pu­bli­ci.

- To je sa­mo ša­la iz na­šeg druš­tva. Ka­ko se stal­no po­nav­lja­la u raz­go­vo­ri­ma, za­klju­či­li smo da to baš zvu­či kao ime za bend jer je u mno­ži­ni i ima­ju tu jed­nu ‘bez­o­braz­nu’ kva­li­te­tu - objas­nio je gi­ta­rist.

Lju­di su ih upo­zo­ra­va­li da to ni­je mo­žda naj­bo­lje rje­še­nje jer ima ma­lo ne­ga­tiv­nu ko­no­ta­ci­ju, ali ni­su htje­li pro­mi­je­ni­ti ime.

Prije tri go­di­ne po­če­li su pi­sa­ti pje- sme, a po­s­ljed­nje dvi­je in­ten­ziv­no ra­de na nji­ho­vu sni­ma­nju i iz­da­va­nju. Ani­čić ka­že da je to pro­ces ko­ji du­go tra­je i ide pu­no spo­ri­je ne­go što bi oni to že­lje­li.

- Ra­di­mo s ogra­ni­če­nim bu­dže­tom i ja­ko pa­zi­mo na de­ta­lje, pa sa­ma kom­plek­s­nost pos­la dik­ti­ra naš tem­po - na­po­me­nuo je. In­s­pi­ra­ci­ja za pje­sme su im osob­ni do­živ­lja­ji si­tu­aci­ja ko­je su se do­go­di­le nji­ma ili ne­ko­me oko njih. Ipak, po­ne­kad se ni­su uop­će do­go­di­le. Ani­čić is­ti­če da oni kao bend ima­ju mi­ran i me­lan­ko­li­čan zvuk, pa mo­ra­ju pa­zi­ti da svi­ra­ju na mjes­ti­ma i do­ga­đa­ji­ma ko­ja su po­god­na. - Te­atar ili ma­li ka­fić su pu­no bo­lji za nas od di­sko klu­ba - re­kao je. Ne sma­tra da su po­pu­lar­ni jer ne­ma­ju ni­kak­vih re­al­nih raz­lo­ga za to. Još su u fa­zi pro­mo­vi­ra­nja svo­je glaz­be u po­tra­zi za pu­bli­kom. Su­ra­đi­va­li su s poz­na­tim hr­vat­skim glaz­be­ni­ci­ma po­put Ne­ne Be­la­na, Go­ra­na Ba­re­ta, Ede Ma­aj­ke i dru­gih. Ne­za­hval­ni­ci su se pri­ja­vi­li na ovo­go­diš­nji Kar­lo­vač­ko Roc­kOff fes­ti­val ka­ko bi pro­mo­vi­ra­li no­vi singl s Be­la­nom “Sun­ce ju­tar­nje”.

- Ni­smo uop­će raz­miš­lja­li o po­bje­di. Že­li­mo upoz­na­ti no­ve ben­do­ve, lju­de iz in­dus­tri­je i do­ći do ve­će pu­bli­ke - objas­nio je Ani­čić. Ti­je­kom je­se­ni i zi­me bend pla­ni­ra iz­da­ti još ko­ji singl, a mo­žda će su­dje­lo­va­ti na još ko­jem fes­ti­va­lu. - Ova zi­ma će za nas bi­ti pri­lič­no ak­tiv­na i mo­žda sni­mi­mo spot za svoj singl - za­klju­čio je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.