MILA KUNIS

ČESTO SAM ISCRPLJENA ZBOG DJECE I VOLIM DRAMATIZIRATI

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Glu­mi­ca je u bra­ku s ko­le­gom Ash­to­nom Kut­c­he­rom ( 39) te ima­ju kćer Wyatt Isa­bel­le ( 3) i si­na Di­mi­tri­ja (1). Mila Kunis ( 34) rek­la je da maj­čins­tvo po­ka­zu­je ko­li­ko mo­že­te pos­ta­ti ne­se­bič­ni.

- Iscrpljena sam, ali ko­ga je bri­ga. Mo­ja dje­ca su zdra­va i ja sam sret­na - is­tak­nu­la je Kunis.

Tvr­di da često po­gor­ša ne­ku si­tu­aci­ju jer pre­vi­še raz­miš­lja o sve­mu.

- Volim dramatizirati - za­klju­či­la je glu­mi­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.