Ni­na je pro­vo­ka­tiv­na: No­ge su ti baš sek­si!

24sata - Cafe 24 - - NEWS -

Iako Ni­na Ba­drić (45) ne is­ti­če čes­to svo­je atri­bu­te, na zad­njem je sni­ma­nju po­ka­za­la da se proš­lih mje­se­ci is­pla­ti­lo vjež­ba­ti “body teh­ni­ke” uz tre­ne­ri­cu Ana-Ma­ri­ju. Osim što je vid­no smr­ša­vje­la, pje­va­či­ca je za­teg­nu­la i mi­ši­će. U pro­vo­ka­tiv­noj ha­lji­ni je po­ka­za­la no­ge te odu­še­vi­la fa­no­ve ko­ji ni­su šte­dje­li na kom­pli­men­ti­ma. - Ha­lji­na uop­će ne bi doš­la do iz­ra­ža­ja da je ne no­si ta­ko pre­div­na že­na. No­ge su ti sek­si - ne­ki su od ko­men­ta­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.