IVA LEKO NA­KON RAZVODA OKUPIRANA NE­KRET­NI­NA­MA I OBI­TELJ­SKIM OBVE­ZA­MA

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Biv­ša su­pru­ga ne­ka­daš­njeg no­go­me­ta­ša Jer­ka Le­ke (38) po­ja­vi­la se na pred­stav­lja­nju no­ve ko­lek­ci­je mod­nog lan­ca. Iva Leko (28) di­plo­mi­ra­na je eko­no­mis­ti­ca te je ot­kri­la ko­jim se pos­lom sa­da ba­vi.

- Tre­nu­tač­no sam okupirana svo­jom agen­ci­jom za ne­kret­ni­ne, kao i obi­telj­skim obve­za­ma - rek­la je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.